Alleen gediplomeerde bestrijders
 Altijd eerlijk & transparant
 400.000+ tevreden klanten

Algemene voorwaarden

(versie mei 2020) Download als PDF

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SSENZ die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere Overeenkomst; ook zijn deze voorwaarden van toepassing op de precontractuele verhoudingen tussen de Bestrijder en SSENZ.
 • Aanvraag: iedere aanvraag van een potentiële klant voor het verrichten van Diensten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door middel van het invullen van een afspraakformulier; het doen van een aanvraag via e-mail aan een @ongediertebestrijden.com e-mailadres en/of telefonische aanvraag via een telefoonnummer van SSENZ. Aanvragen via andere websites, platforms, e-mailadressen en telefoonnummers van SSENZ en/of aan haar gelieerde onderneming gelden ook als Aanvraag.
 • Bestrijder: de partij die gebruik maakt van het Platform om zijn Diensten in verband met het verrichten van ongediertebestrijding aan te bieden.
 • Bestrijderspagina: de pagina op het Platform waarop onder meer de contactgegevens van een Bestrijder worden getoond zodat de Klant met de Bestrijder in contact kan komen.
 • Diensten: alle diensten die door Bestrijders worden geleverd aan Klanten als gevolg van een tussen de Klant en Bestrijder gesloten Overeenkomst.
 • Klant: (rechts)persoon die via het Platform een Bestrijder zoekt voor het verrichten van ongediertebestrijding.
 • Overeenkomst: de tussen de Klant en Bestrijder gesloten overeenkomst.
 • Platform: Het online platform dat SSENZ exploiteert via www.ongediertebestrijden.com, een applicatie en/of op andere wijze, waar Klanten en Bestrijders in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van ongediertebestrijding.
 • Samenwerkingsovereenkomst: de afspraken die tussen Bestrijder en SSENZ worden gemaakt ter bevestiging van de samenwerking. De in de Samenwerkingsovereenkomst overeengekomen bepalingen hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden.
 • SSENZ: SSENZ B.V. (KvK: 64310809), tevens handelend onder de naam ongediertebestrijden.com.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst alsmede op iedere overige rechtsverhouding tussen SSENZ en Bestrijder.

2.2 Toepasselijkheid van de door Bestrijder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien SSENZ en Bestrijder dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Steeds wanneer SSENZ haar Algemene Voorwaarden aanpast, is de meest recente versie van toepassing.

2.5 Voor zover een of meer bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst of de Algemene Voorwaarden door enige bevoegde instantie ongeldig wordt verklaard, geldt dat alle overige bepalingen blijven gelden. Bestrijder blijft in een dergelijk geval dan ook aan alle overige bepalingen gebonden.

3. Wijzigingen en aanvullingen Samenwerkingsovereenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op de Samenwerkingsovereenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Duur van de Samenwerkingsovereenkomst

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2 Indien de Samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is het Bestrijder niet toegestaan de Samenwerkingsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

4.3 Voor zover tussen SSENZ en Bestrijder enige duurovereenkomst tot stand komt, is SSENZ tenzij anders schriftelijk overeengekomen, te allen tijde gerechtigd om die overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand op te zeggen. Tenzij expliciet anders en schriftelijk overeengekomen, zal SSENZ in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige door de wederpartij gedane investering, gecreëerde goodwill of in het kader van de beëindiging door haar te maken kosten of geleden schade.

5. Aansprakelijkheid SSENZ

5.1 SSENZ is niet aansprakelijk jegens Bestrijder, Klant of derden voor directe schade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de Samenwerkingsovereenkomst, de uitvoering van een Overeenkomst door Bestrijder of voor de inhoud en het functioneren van het Platform, tenzij de schade aantoonbaar een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SSENZ.

5.2 SSENZ is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens Bestrijder, Klant of derden voor indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de Samenwerkingsovereenkomst, een Overeenkomst of uitvoering daarvan.

6. Aansprakelijkheid Bestrijder

6.1 Bestrijder vrijwaart SSENZ volledig tegen aanspraken (inclusief (rechts)vorderingen) van Klanten of derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten alsmede tegen alle andere aanspraken van Klanten of derden tot vergoeding van schade of verlies, welke ontstaan als gevolg van of in verband met de Diensten van Bestrijder of de uitvoering van een Overeenkomst.

6.2 Bestrijder zal SSENZ ter zake volledig schadeloos stellen. Bestrijder zal op zijn kosten SSENZ alle informatie en medewerking geven die naar het oordeel van SSENZ redelijkerwijs nodig is om verweer te voeren tegen een aanspraak van een derde als bedoeld in de vorige zin.

6.3 Bestrijder zal zichzelf voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen alle schade die door SSENZ wordt geleden als gevolg van niet-nakoming door Bestrijder van enige van haar verplichtingen of onrechtmatig handelen zijdens Bestrijder jegens SSENZ, een Klant of een derde.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Bestrijder garandeert dat bij de uitvoering van de Overeenkomst en bij het gebruik van het Platform geen inbreuk zal worden gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van SSENZ en/of derden, hieronder vallen onder meer; octrooirechten, merkrechten en auteursrechten, waaronder expliciet wordt begrepen de naam SSENZ en haar logo’s.

7.2 Het is Bestrijder niet toegestaan om inhoud van het Platform, zonder schriftelijk toestemming, beschikbaar te stellen aan derden op welke wijze dan ook.

8. Inhoud en toegang tot het Platform

8.1 Op het Platform zal een Bestrijderspagina worden aangemaakt voor iedere Bestrijder, hierop zullen in ieder geval de volgende gegevens worden opgenomen:

 • Naam contactpersoon Bestrijder;
 • Adresgegevens Bestrijder;
 • E-mailadres Bestrijder;
 • Website Bestrijder;
 • Afbeelding Bestrijder;
 • Door Klanten geschreven beoordelingen van Bestrijder;

8.2 Een beoordeling dient te zijn toegevoegd door Klant en dient betrekking te hebben op de Bestrijder waarmee de Klant contact heeft gehad en/of waarmee de Klant een Overeenkomst heeft gesloten.

8.3 SSENZ controleert de beoordelingen van Klanten om te bepalen of de inhoud geschikt is voor plaatsing op het Platform. Voor het overige heeft SSENZ geen invloed op de inhoud van beoordelingen. SSENZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van beoordelingen en is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit beoordelingen van Klanten.

8.4 SSENZ is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens SSENZ ontstaat. SSENZ is niet gehouden om Bestrijders daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

8.5 SSENZ heeft geen invloed op en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van website van derden waarnaar de eventuele hyperlinks, verwijzingen en/of advertenties op het Platform mogelijk kunnen verwijzen.

8.6 SSENZ spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en het Platform te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. SSENZ legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

8.7 SSENZ is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) het Platform aan te passen en/of gebruik van het Platform te beëindigen.

8.8 SSENZ behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een Bestrijder de toegang tot het Platform te weigeren of de door Bestrijder aangeboden diensten niet toe te laten op het Platform of om Diensten van Bestrijder van het Platform te verwijderen. SSENZ zal hiertoe in ieder geval overgaan indien:

 • Bestrijder de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden, niet nakomt;
 • Bestrijder in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Bestrijder inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
 • Bestrijder Diensten niet zelf uitvoert;
 • Bestrijder valse review(s) plaatst;
 • de dienstverlening van Bestrijder afbreuk doet aan de goede naam van SSENZ of het Platform;
 • de Bestrijder niet de door SSENZ verlangde kwaliteit Diensten biedt; of
 • de Diensten geen aanvulling vormen op het op het Platform aangeboden assortiment van Diensten

9. Verzuim, opschorting en ontbinding

9.1 Bestrijder is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien zich één of meerdere van de volgende gebeurtenissen of situaties voordoet:

 • Bestrijder de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden, niet nakomt;
 • surseance van betaling of faillissement van Bestrijder of aanvraag daartoe;
 • beslag op alle of een gedeelte van de vermogensbestanddelen van Bestrijder;
 • besluit van Bestrijder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
 • directe of indirecte verandering in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Bestrijder;
 • ontbinding van de vennootschap van Bestrijder.

9.2 Indien zich één of meer van de in de artikel 9.1 genoemde situaties of gebeurtenissen voordoen, is SSENZ gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige rechten (i) de uitvoering van haar verplichtingen ingevolge de Samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat Bestrijder heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst, en/of (ii) de Samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.

9.3 Indien zich één of meer van de in de artikel 9.1 genoemde situaties of gebeurtenissen voordoet, is al hetgeen SSENZ te vorderen heeft van Bestrijder onmiddellijk en volledig opeisbaar. Ongeacht de rechten van SSENZ op grond van de Samenwerkingsovereenkomst of de wet, heeft SSENZ recht op vergoeding van alle door haar als gevolg van de tekortkoming en eventuele ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst geleden en nog te lijden schade (waaronder onder andere winstderving en andere vermogensschade).

9.4 Indien de Samenwerkingsovereenkomst op grond van het in artikel 9.3 bepaalde is ontbonden, betaalt Bestrijder de reeds aan hem verrichte betalingen terug aan SSENZ, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door SSENZ. Bij gedeeltelijke ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst, bestaat de terugbetalingsverplichting (inclusief wettelijke rente) alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

9.5 Bestrijder stelt SSENZ onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien zich één of meer van de hierboven genoemde situaties of gebeurtenissen voordoet of dreigt voor te doen.

9.6 Indien Bestrijder tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens SSENZ, komen alle buitengerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten van te versturen waarschuwingen, ingebrekestellingen of aanmaningen, voor rekening van Bestrijder.

10. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Bestrijder de facturen van SSENZ binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening betalen. Dit is een fatale datum.

11. Overmacht

11.1 Indien Bestrijder zich op een situatie van overmacht beroept of wil beroepen, dient hij SSENZ hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen onder opgave van redenen. SSENZ is alsdan gerechtigd om de Samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel van haar kant de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.

11.2 SSENZ is niet gehouden de Samenwerkingsovereenkomst uit te voeren indien en zolang dit onmogelijk wordt gemaakt, respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, derhalve door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van SSENZ is gelegen.

11.3 Bestrijder komt géén beroep op overmacht toe wegens: planning, technische mankementen, arbeidskwesties, problemen met materialen en grondstoffen, leveringen, verkeersomstandigheden, voorraden en andere kwesties die door Bestrijder hadden kunnen worden voorzien en/of afgewend. Overmacht is in dit kader beperkt tot natuurrampen en oorlogsomstandigheden.

12. Geheimhouding

12.1 Bestrijder is verplicht om tegenover derden strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle gegevens, betreffende de bedrijfsvoering van SSENZ, waaronder (niet limitatief) begrepen de inhoud van een Samenwerkingsovereenkomst, de werkwijze van SSENZ en het Platform, correspondentie, documenten, tekeningen, berekeningen en andere zaken, met inbegrip van kopieën daarvan, tenzij de desbetreffende informatie van algemene aard of bekendheid is, of indien bekendmaking van die gegevens berust op een wettelijk vereiste.

12.2 Bestrijder verplicht zich voornoemde geheimhoudingsverplichting aan haar personeel en door haar ingeschakelde derden op te leggen.

12.3 Deze verplichting geldt gedurende de Samenwerkingsovereenkomst en na afloop van de Samenwerkingsovereenkomst.

12.4 Indien informatie vanwege een wettelijk vereiste verschaft dient te worden doet Bestrijder opgave van die informatie alvorens deze zal worden verschaft.

13. Cessie en bezwaring

Het is Bestrijder niet toegestaan zijn vorderingen op SSENZ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSENZ te cederen, te verpanden of onder enige andere titel over te dragen aan een derde.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op de Samenwerkingsovereenkomsten en eventuele daarmee samenhangende (pre-contractuele) rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle wet- en regelgeving omtrent toepasselijk recht wordt hierbij eveneens expliciet uitgesloten.

14.3 Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.4 Eventuele geschillen worden onderworpen aan de uitsluitende rechtsmacht van de Rechtbank Rotterdam.

Team van ongediertebestrijden.com Voordat je ophangt...
Onze bestrijders werken veelal alleen, hierdoor hebben zij meestal geen klantenservice. Soms kan het wat langer duren voordat zij opnemen. Wees geduldig en spreek desnoods een voicemail in of laat je terugbellen.

Géén haast? Wij bellen jou!